Předpisy

Zákony kterými se řídí obec : 

- zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
- zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
- zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení 
- zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
- zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách 
- zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
- vyhl. MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a veřejného prostranství 
- zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
- zák. č. 254/2001 Sb., o vodách 
- zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
- zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
- zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
- zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení 
- zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
- zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím 
- zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor 
- zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 
- nař. vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady 
- zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství 
- zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
- zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
- zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
- zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti 
- zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii 
- zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
- zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech 
- zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
- zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
- zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech 
- zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech 
- zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 
- zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí 
- zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích 
- nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii 
- zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání ptvrzení orgány obcí a okresními úřady

- vyhl. Min. financí č. 176/1993 Sb. o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu 
- zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 
- zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
- nař. Vlády ČR o odměnách členům zastupitelstev 
- vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích 
- zák. č. 72/1994 o vlastnictví bytů 
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
- nař. vlády ČR č. 140/2000, kterým se stanoví seznam oborů živností volných 
- vyhl. MV č. 345/2000 o zvláštní odborné způsobilosti 
- zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu 
- nař. Vlády ČR 304/2001 Sb., kterým se provádí zák. o elektronickém podpisu 
- zák. č. 450/2001 Sb.změny některých zákonů týkajících se veřejné správy 
- vyhl. č. 207/2001 Sb, kterou se provádí zákon o matrikách 
- zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě 
- vyhl. Min. financí č. 41/2002 Sb. o přezkoumání hospodaření samosprávných celků 
- vyhl. Min. financí č. 64/2002 Sb. k provedení zák. č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě