Obec Klenová

Obec Klenová (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke dni 24. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění).

*) Zákon 367/1990 Sb., o obcích, byl zrušen; novým zákonem o obcích je zákon č. 128/2000 Sb..

Složení zastupitelstva obce:
Ing. Andrea Baierová - starostka obce
Mgr. Lenka Martinová - místostarostka
Ing. Dana Trefancová - předseda finančního výboru
Rostislav Trefanec - předseda kontrolního výboru
Zdeněk Trefanec - člen zastupitelstva
Václav Toman - člen zastupitelstva
Věra Klasnová - člen zastupitelstva

telefon: 376 392 883 (pouze v úředních hodinách)

mobil: 724 187 665

email: klenova@centrum.cz

ID datové schránky: sn4bhwn

Klenová 65

340 21 Janovice nad Úhlavou

Klenová 65
340 21 Janovice nad Úhlavou

Středa 16.30 hod - 19.00 hod

+420 376 392 883 (pouze v úředních hodinách)

+420 724 187 665

email: klenova@centrum.cz

IČ: 00573515       DIČ:CZ00573515

č. účtu: 0821142399/0800

 0821142399/0800

94-4611351/0710

00573515

CZ00573515 (nejsme plátci DPH)

Obec Klenová (dále jen obec) jako povinný subjekt dle § 2 odst.1 zákona je povinna zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace :

a.        informace o obci jako právnické osobě

b.        organizační strukturu obce a jejích orgánů

c.        možnost podávání opravných prostředků proti rozhodování orgánů obce

d.        postup obce při vyřizování žádostí

e.        přehled nejdůležitějších předpisů

f.         sazebník úhrad za poskytování informací

g.        výroční správu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok

Dalšími informacemi, které obec podle § 5 odst.4 zákona zveřejňuje, jsou usnesení obecního zastupitelstva, platné obecně závazné vyhlášky, rozpočet obce, záměry nakládat s obecním rozpočtem, záměr obce s obecním majetkem. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů obce, zastupitelstva a starosty v rámci příslušných kompetencí.

Způsob a rozsah zveřejnění informací

Obec zveřejňuje informace těmito způsoby :

a.       na úřední desce - usnesení orgánu obce, obecně závazné vyhlášky a rozpočet obce

b.       na podatelně obecního úřadu - k nahlédnutí předpisy, možno vyzvednout tiskopisy a formuláře

c.        způsobem umožňujícím dálkový přístup ( Internet ) - údaje dle písm. a), dále zadání veřejných zakázek ( mimo zjednodušené zadání ) a prezentaci obce na www stránkách.

Stanovení veřejných registrů

Na obecním úřadě jsou uvedeny a spravovány tyto registry :

a.       registr obyvatel

b.        evidence plátců místních poplatků

Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu s § 5 odst. 3 zákona povinnost jejich zveřejnění.

Stanovení doprovodných informací

Doprovodné informace dle § 3 odst. 4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány při poskytování informací na základě žádosti.

Ochrana údajů

Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, nebo omezeno. Děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem.

1.        Ochrana utajovaných skutečností - jako informace spadající do režimu utajovaných dle § 17 zákona jsou považovány informace takto označené v seznamu utajovaných skutečností. Za stanovení a označení příslušného stupně utajení v podmínkách obecního úřadu zodpovídá dle zákona 148/1998 Sb. v platném znění starosta obce.

2.        Ochrana osobních údajů - osobní údaje, které se nezveřejňují, ani neposkytují, jsou zejména osobní data fyzických osob vedená v informačních systémech dle zák č. 256/1992 Sb. v platném znění (především rodná čísla), informace vypovídající o soukromí občanů dle § 8 zákona a další údaje, které by mohly narušit právo na ochranu osobnosti, přičemž není podstatné, zda se jedná o údaje sdělené žadatelem, jinou osobou, nebo získané v rámci správního řízení.

3.        Ochrana obchodního tajemství - údaje sdělené uchazeči o veřejné zakázky při podávání nabídek v rámci všech způsobů zadávání dle zákona č.199/1994 Sb. v platném znění jsou považovány za obchodní tajemství pouze v tom případě, že je za obchodní tajemství uchazeči v nabídkách výslovně označí.

4.        Ochrana údajů o majetkových poměrech - jako důvěrné údaje o majetkových poměrech občanů jsou považovány zejména údaje zjištěné při vymáhání nedoplatků při exekučním řízení (správa místních poplatků).

Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci obce a zaměstnanci v rámci své působnosti. Ústní a telefonické žádosti se neevidují ani v případě,že se na ně odpoví písemně. Písemně podané žádosti jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně obecního úřadu.

Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby :

a.       poskytnutím informace - písemnou odpovědí, nebo nahlédnutím do spisu (o tom učiní zaměstnanec záznam),

b.       odložením žádosti - je-li žádost neúplná, nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tom učiní zaměstnanec protokol),

c.        odmítnutím žádosti - jen formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona, které vydá zastupitelstvo obce

Je-li proti rozhodnutí podáno ve smyslu § 16 zákona odvolání, je vyřízeno těmito způsoby :

 • směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti,postoupí je pracovník OÚ pověřenému úřadu.
 • směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, postoupí je pracovník OÚ k rozhodnutí starostovi.

Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou dle zákona č.123/1998 Sb., v platném znění.

Obecní úřad Klenová - dále jen obecní úřad

 • Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
 • Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká.
 • Žadatelem pro účel zákona číslo 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
 • Písemná žádost je doručena obecnímu úřadu, kde je zaevidována  a postoupena příslušnému  pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem, když byla zaevidována na podatelně.
 • Z podání musí být zřejmé
  • kdo je činí – jméno, příjmení, adresa žadatele, nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele; u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa);
  • jaká informace je požadována;
  • kterému povinnému subjektu je určena (obecní úřad).
 • Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží.
 • V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost o 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.
 • V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.

Lhůty při vyřizování žádostí o informace:

 • Poskytnutí informací - do 15 dnů od přijetí nebo upřesnění žádosti
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informací - až o 10 dnů
 • Rozhodnutí o odepření informací - ve lhůtě pro poskytnutí informací
 • Odkázání žadatele na zveřejněnou informaci - do 7 dnů od přijetí žádosti
 • Sdělení o odložení žádosti - do 3 dnů od přijetí žádosti
 • Výzva k upřesnění žádosti - do 7 dnů od podání žádosti
 • Lhůta k upřesnění žádosti (pro žadatele) - do 30 dnů od výzvy
 • Lhůta pro podání odvolání - do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
 • Lhůta pro vyřízení odvolání - do 15 dnů od předložení odvolání odv. orgánu

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní.

Závažnými důvody jsou:

 • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 • Rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele.
 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí.
 • Odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.
 • V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. obecní úřad neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, tj. v případě ochrany utajovaných skutečností (§ 7), ochrany osobnosti a soukromí (§ 8), ochrany obchodního tajemství (§ 9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§ 11). V souladu s tímto ustanovením (§ 11) obecní úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, když se příprava ukončí rozhodnutím.
 • Informace se neposkytují elektronickou poštou.

Formulářů naleznete na serveru http://www.form.cz/

Zákony kterými se řídí obec : 

- zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
- zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
- zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení 
- zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
- zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách 
- zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
- vyhl. MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a veřejného prostranství 
- zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
- zák. č. 254/2001 Sb., o vodách 
- zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
- zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
- zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
- zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení 
- zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
- zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím 
- zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor 
- zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 
- nař. vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady 
- zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství 
- zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
- zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
- zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
- zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti 
- zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii 
- zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
- zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech 
- zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
- zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
- zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech 
- zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech 
- zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 
- zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí 
- zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích 
- nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii 
- zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání ptvrzení orgány obcí a okresními úřady

- vyhl. Min. financí č. 176/1993 Sb. o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu 
- zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 
- zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
- nař. Vlády ČR o odměnách členům zastupitelstev 
- vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích 
- zák. č. 72/1994 o vlastnictví bytů 
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
- nař. vlády ČR č. 140/2000, kterým se stanoví seznam oborů živností volných 
- vyhl. MV č. 345/2000 o zvláštní odborné způsobilosti 
- zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu 
- nař. Vlády ČR 304/2001 Sb., kterým se provádí zák. o elektronickém podpisu 
- zák. č. 450/2001 Sb.změny některých zákonů týkajících se veřejné správy 
- vyhl. č. 207/2001 Sb, kterou se provádí zákon o matrikách 
- zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě 
- vyhl. Min. financí č. 41/2002 Sb. o přezkoumání hospodaření samosprávných celků 
- vyhl. Min. financí č. 64/2002 Sb. k provedení zák. č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě

-mzdové náklady-50Kč za započatou 1/2 hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáním informace

-materiálové náklady- 2.-Kč za každou stránku pořizované kopie

-doručovací náklady-poštovné dle platného ceníku

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

Nejsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

Nejsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

V současné době nejsou obcí poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.